INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SLIMHR.PL

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Slim HR sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. św. Józefa 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000938078, kapitał zakładowy: 5.000 zł, NIP: 9562372579 („Administrator”).
2. Administrator zapewnia przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora w sposób zgodny z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również właściwymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem wytycznych upoważnionych organów.
3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw, związanych z przetwarzaniem danych, można skontaktować się z Administratorem, poprzez e-mail: biuro@slimhr.pl

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

4.1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w związku z przepisami Kodeksu pracy;
4.2. w celu podjęcia działań w ramach postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
4.3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
4.4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, związane z realizacją zatrudnienia osób dla naszych klientów.
6. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG i do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami zgłaszanymi wobec Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Ponadto przysługuje Pani/Panu, z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją, prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięła udziału w rekrutacji. 12. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.